Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen My Daily
Lashes en een cliënt waarop My Daily Lashes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Inspanningen My Daily Lashes

My Daily Lashes zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap. My Daily Lashes zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over
financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

a. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur
voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan My Daily Lashes melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt My Daily Lashes 50% van het
honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening. Indien de cliënt meer dan
15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag My Daily Lashes de verloren tijd
inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
My Daily Lashes moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur
voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze
verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene
wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

b. De cursist moet verhindering voor een cursus zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 72 uur
voorafgaande aan de cursus telefonisch en via de mail aan My Daily Lashes melden.
Indien de cursist deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt My Daily Lashes 50% van het
honorarium voor de afgesproken cursus aan de cursist in rekening. Indien de cursist meer dan 15
minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag My Daily Lashes de cursus in
extreme te laat komende gevallen laten vervallen of verloren tijd inkorten op de cursus en in beide
gevallen toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
My Daily Lashes moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur
voorafgaande aan de afspraak aan de cursist melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze
verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene
wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

a. My Daily Lashes vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument
zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Met uitzondering van de prijzen
m.b.t. cursussen en workshops.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele
producten contant/per pin en/of overboeking ter plaatse te voldoen.

b. My Daily Lashes vermeldt alle prijzen van cursussen, workshops en producten voor cursisten en
afnemers zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn exclusief btw. Met uitzondering van de
prijzen m.b.t. behandelingen voor de consument.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cursist dient de factuur voor aanvang van de cursus of voor verzending van producten via de
bank voor de vermelde uiterlijke betaaldatum te voldoen. Of in overleg vóór aanvang van de cursus
de betaling van de factuur en eventuele producten contant/per pin te voldoen. Niet betaalde
facturen kunnen leidden tot latere leveringen of het laten vervallen/annuleren van de
cursus/workshop/bestelling. My Daily Lashes mag de cursus/workshop/bestelling, in dit geval het
gehele afgesproken honorarium berekenen. 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet My Daily Lashes vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan My
Daily Lashes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. My
Daily Lashes neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.
My Daily Lashes behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. My Daily Lashes zal gegevens van de cliënt niet verkopen of
verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt, tevens zullen er alleen
met toestemming van de klant, foto’s op sociale media worden geplaatst. Deze toestemming is
mondelinge aard.

6. Geheimhouding

My Daily Lashes is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt
heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt
is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak, My Daily Lashes verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

7. Aansprakelijkheid

My Daily Lashes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat My Daily
Lashes is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over
relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. My
Daily Lashes is niet aansprakelijk voor beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen die de
cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. 

8. Garantie

My Daily Lashes geeft de cliënt 3 dagen garantie op de verrichte behandeling en 3 dagen op de
producten.
Deze garantie vervalt indien:
· De cliënt de wimperextensions/lash lift/brow tint heeft laten onderhouden door een andere
wimperstyliste.
· De cliënt andere producten dan de door de My Daily Lashes geadviseerde heeft gebruikt voor het
onderhoud van de wimperextensions/lashlift/brow tint.
· De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimperextensions/lash lift/brow tint niet heeft
opgevolgd.
· De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd.
· De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
· De cliënt door andere oorzaken van slechte retentie wimperextensions uitvallen.
· De cliënt een allergische reactie ervaart. Indien cliënt een allergische reactie ervaart zullen de
wimperextensions zo snel als mogelijk kosteloos worden verwijderd. Een allergische reactie zal
nimmer leiden tot restitutie.

9. Beschadiging & diefstal

My Daily Lashes heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt
meubilair, apparatuur of producten beschadigt. My Daily Lashes meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig
mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan My Daily
Lashes. My Daily Lashes moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht gegrond is, zal My Daily Lashes de behandeling opnieuw verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt
dit schriftelijk kenbaar maakt. 

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt/cursist behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde
normen.
Indien de cliënt/cursist na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen,
heeft My Daily Lashes het recht de cliënt/cursist de toegang tot de praktijk te weigeren zonder
opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen My Daily Lashes en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse
tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkoming van de overeenkomst.


My Daily Lashes 01-04-2019